Toelichting voorwaarden aanvraag Sociaal Fonds

Hardenberg, april 2014

Om vertraging in de afhandeling van uw aanvragen bij Stichting Sociaal Fonds OWASE te voorkomen, wijzen wij u hierbij op het volgende.

Zoals al vaker aangegeven is het doel van de Stichting:

A. Het verstrekken van bijdragen aan deelnemers in de aanschaffingskosten van versterkende middelen en andere lasten, voor zover deze (uit sociaal standpunt bezien) redelijkerwijze door een deelnemer niet kunnen worden gedragen, ten behoeve van hemzelf of een van zijn van hem als kostwinner financieel afhankelijke gezinsleden.
B. Alsmede alle andere activiteiten, welke het bestuur nodig acht voor het bereiken van het onder A. genoemde.

Als gevolg van de veranderde ziektekostenwetgeving wordt het Sociaal Fonds steeds vaker geconfronteerd met verzoeken om het eigen risico, wettelijk (verplicht) en/of vrijwillig gekozen, te vergoeden.

Daarnaast wordt ook vaak een vergoeding gevraagd voor kosten die onder de basis- en/of aanvullende verzekering vallen.

Wij herhalen hier nogmaals wat ook op de achterkant van het aanvraagformulier staat vermeld: “Vóór u een aanvraag indient bij het Sociaal Fonds dient u eerst bij uw ziektekostenverzekeraar te hebben geïnformeerd of u via hen in aanmerking komt voor een vergoeding. Alleen wanneer u via deze weg geen (algehele) vergoeding ontvangt kunt u een aanvraag bij het Sociaal Fonds indienen.”

Tevens wordt hier aangegeven dat dergelijke bewijsstukken bij de aanvraag gevoegd dienen te worden. Dit geldt ook voor bijv. een doktersverklaring waaruit blijkt dat een bepaalde behandeling noodzakelijk is.

Wij als bestuur van Stichting Sociaal Fonds OWASE vinden dat het verplichte en eventueel vrijwillige eigen risico een verkapte vorm van premieheffing is. Het verplichte eigen risico geldt voor iedereen. Indien de kosten waarvoor u een bijdrage vraagt nog onder dit eigen risico vallen (dus zolang dit eigen risico nog niet is ‘opgemaakt’) zult u geen bijdrage uit het Sociaal Fonds ontvangen. Om dit te kunnen bewijzen vragen we om ook hiervoor (een kopie van) het overzicht van de ziektekostenverzekering bij uw aanvraag te voegen. Hierop staat immers vermeld hoeveel eigen risico u nog heeft openstaan.

Wat wij dus graag willen ontvangen indien u een aanvraag indient:

  • volledig ingevuld aanvraagformulier
  • facturen (of kopieën daarvan)
  • laatste overzicht ziektekostenverzekeraar (of kopie daarvan), waarin de op de aanvraag betrekking hebbende kosten staan vermeld
  • indien het medische kosten betreft: een doktersverklaring

We hopen dat u allen zult begrijpen waarom we deze eisen stellen en we vertrouwen erop hiermee uw aanvragen sneller en adequater te kunnen behandelen.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Bestuur Stichting Sociaal Fonds OWASE