Sociaal fonds OWASE

SFO-klein

Stichting Sociaal Fonds OWASE is opgericht in 2002 en vloeide voort uit het Sociaal Fonds Wavin.

Het doel van de stichting is:

  1. het verstrekken van financiële bijdragen aan leden bij het aanschaffen van versterkende middelen (medicijnen, hulpmiddelen, gezinshulp, enz.) en andere lasten, voor zover deze -uit sociaal standpunt bezien- redelijkerwijze door een deelnemer niet kunnen worden gedragen. Dit ten behoeve van hemzelf of een van zijn gezinsleden die van hem als kostwinner financieel afhankelijk zijn.
  2. alle andere activiteiten welke het bestuur nodig acht voor het bereiken van het onder punt 1. genoemde.

Het Sociaal Fonds is een zogenaamd solidariteitsfonds; leden betalen maandelijks contributie (€ 1,15 – januari 2016) en dit bedrag wordt verdubbeld door de werkgevers. De bijdragen zoals genoemd onder de doelstelling worden uit deze fondsen betaald.

Iedereen die bij een OWASE-bedrijf een vast dienstverband heeft kan lid worden. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de salarisadministratie. Vanaf het moment van aanmelden wordt de contributie  maandelijks ingehouden op uw salaris.

Kengetallen

In antwoord op vragen van leden heeft het bestuur in juli 2017 een korte presentatie met kengetallen opgesteld. U kunt deze presentatie hier downloaden.

Aanvragen bijdragen

In april 2014 heeft het bestuur een nadere toelichting opgesteld met betrekking tot de voorwaarden voor een aanvraag. Deze toelichting kunt u hier bekijken.

Aanvraagprocedure
Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden. Ook kunt u deze verkrijgen via de portiers aan de Bruchterweg en de Kellerlaan in Hardenberg, of via een van de bestuursleden. Het ingevulde formulier kunt u weer inleveren bij een van de bestuursleden.

Het bestuur komt eens per 6 weken bijeen om de ontvangen aanvragen te bespreken en af te handelen. Indien uw aanvraag niet in aanmerking komt voor een uitkering, of indien het bestuur nog aanvullende informatie nodig heeft, ontvangt u hiervan schriftelijk bericht. Indien een aanvraag wel voor uitkering in aanmerking komt, wordt het bedrag automatisch overgemaakt naar het door u opgegeven bank-/gironummer.

Het bestuur gaat er van uit dat u zelf al het mogelijke heeft gedaan om u tegen financiële risico’s te verzekeren. Voorts dient u eerst zelf gecontroleerd te hebben of uw uitgaven wellicht door de ziektekostenverzekering of via Wet Maatschappelijke Ondersteuning worden vergoed. Is dit niet (of slechts gedeeltelijk) het geval, dan kunt u een aanvraag indienen. Voeg dan ook een kopie van de afwijzing bij.

Om in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U moet minimaal drie maanden lid zijn van het Sociaal Fonds
  • De uitgaven mogen op de datum van de aanvraag niet langer dan zes maanden geleden zijn gedaan
  • Het aanvraagformulier dient volledig te zijn ingevuld
  •  Voeg altijd (kopie)facturen toe en indien van toepassing ook een medische verklaring, bericht van ziektekostenverzekering of gemeente dat iets niet vergoed wordt, enz.

Bestuur

Het bestuur bestaat per december 2022 uit de volgende personen:

H. Dubbink (voorzitter)Future Pipe Industries B.V.
h.dubbink@futurepipe.comT. 0523-280527
  
J. LennipsBerry BPI
joslennips@berryglobal.comT: 06 – 58937615
M. Hoekstra (penningmeester)Schoeller Allibert B.V.
marijke.hoekstra-oosterhoff@schoellerallibert.comT. 0523-727023
  
A. SchepersDion B.V.
arwin.schepers@dion.nlT. 0523-208190
  
Th. van BelzenWavin Nederland B.V.
theo.vanbelzen@wavin.comT. 06 – 13678535
  
H. KremerSphere Nederland
h.kremer@sphere.euT: 0523 – 208551
De functie van secretaris is nog vacant 

 

Aanmelden

Indien u lid wilt worden van het Sociaal Fonds dan kunt u zich aanmelden via het aanmeldingsformulier dat u hier kunt downloaden. Dit formulier kunt u vervolgens inleveren bij uw werkgever.