Samenwerkende Ondernemingsraden

De ondernemingsraden van de verschillende OWASE-bedrijven zijn vertegenwoordigd in de Samenwerkende Ondernemingsraden (SOR). Per ondernemingsraad van een OWASE-bedrijf zit er een afgevaardigde in de SOR. Zij wisselen daar ervaringen uit en kijken welke zaken gemeenschappelijk voor alle OWASE-bedrijven geregeld moeten worden.

Dit heeft er toe geleid dat met de WVO een aantal beleidsgebieden zijn omschreven die zijn vastgelegd in een reglement.

Deze beleidsgebieden betreffen de totstandkoming van:

  • de regeling over de gemeenschappelijke onkostenvergoeding;
  • de selectie van de aanbieder, pakketvoorwaarden en communicatie over de zorgverzekering;
  • de raamovereenkomst met een arbodienstverlenende partij;

De SOR heeft hierover minstens één keer per jaar overleg met de WVO.

Ook wordt jaarlijks een informatiesessie gehouden waarin het pensioenfonds en het Sociaal Fonds verslag doen van het afgelopen boekjaar.

Tot slot benoemt de SOR de werknemersvertegenwoordigers in het bestuur van enkele WVO-organen, waaronder het pensioenfonds.

Login SOR-leden