Toelichting salarisstrook

Als OWASE-medewerker ontvangt u periodiek een salarisstrook van uw werkgever waarop u kunt zien welk bruto salaris u ontvangt en wat daarvan netto over blijft. Hieronder treft u een voorbeeld aan van een dergelijke salarisstrook met daarbij een toelichting per onderdeel.

Voorbeeldstrook OWASE

A. Werkgever

Links bovenaan uw salarisstrook staan de gegevens van uw werkgever zoals die bij de Belastingdienst bekend zijn.

B. Medewerker

In onderdeel B staan uw eigen adresgegevens zoals die bekend zijn bij uw werkgever. Daarnaast ziet u ook uw personeelsnummer, gevolgd door het nummer van de afdeling waar u werkzaam bent.

C. Berekeningsgegevens

Rechts bovenaan de salarisstrook treft u algemene gegevens aan van de salarisstrook. Zo ziet u de datum waarop de strook is aangemaakt en de periode waarop de berekening betrekking heeft. Dit is doorgaans de maand waarover u uw salaris ontvangt, maar bij een correctie of nabetaling kan het ook gaan om de maand die gecorrigeerd wordt.

D. Aanvullende medewerkergegevens

Dit onderdeel toont enkele gegevens die betrekking hebben op u en uw dienstverband en die van belang zijn voor een correcte salarisberekening. De burgerlijke staat en uw geboortedatum zijn bijvoorbeeld van belang voor uw pensioenopbouw en het burgerservicenummer is nodig voor het doorgeven van loongegevens aan de Belastingdienst.

E. Bruto-netto berekening

In het midden van de salarisstrook ziet u de berekening van uw netto salaris. De eerstgenoemde componenten vormen samen het bruto loon waarover in principe belasting wordt geheven en waarover uw werkgever de premies voor de sociale werknemersverzekeringen moet berekenen.

Belastingheffing vindt niet plaats over de door u afgedragen pensioenpremies. Deze bedragen worden daarom nog van het brutoloon afgetrokken, zodat een lager loon voor loonheffing resteert.

Na aftrek van de loonheffing blijft een netto loon over. Eventuele netto (reiskosten)vergoedingen komen hier nog bij en ook netto inhoudingen als de bijdrage voor de personeelsvereniging worden hierop nog in mindering gebracht, waarna een te betalen loon resteert dat in principe aan u wordt overgemaakt.

Bijzondere betalingen
Uw reguliere salaris ontvangt u in principe in de maand waarin u ook gewerkt heeft. Zo ontvangt u in de maand oktober ook uw salaris van oktober.
Voor bijzondere beloningen kan dit echter anders zijn. Zo wordt overwerk bijvoorbeeld pas na afloop van een maand uitbetaald. Werkt u dus over in september, dan wordt dit pas in oktober uitbetaald.

Toelichting op looncomponenten
In de berekening van bruto naar netto ziet u diverse onderdelen staan. Sommige spreken voor zich, maar andere behoeven wellicht een nadere toelichting. Het voert te ver om elke mogelijke looncomponent toe te lichten, maar hier treft u een korte omschrijving aan voor de meest voorkomende onderdelen van het bruto-netto traject.

F. Betalingen

In dit onderdeel ziet u op welk(e) bankrekeningnummer(s) het uit te betalen loon wordt overgemaakt. Doorgaans is dit uitsluitend uw eigen rekeningnummer. Maar er kunnen meer rekeningnummers zijn indien u zelf een tweede rekening hebt doorgegeven waarop u een gedeelte van uw loon wilt ontvangen. Ook als sprake is van een opgelegd loonbeslag zal (een gedeelte van) uw loon op een ander rekeningnummer overgemaakt worden.

G. Overige gegevens

Helemaal onderaan de salarisstrook ziet u enkele vaste basisgegevens, zoals uw parttime percentage, uw fulltime basissalaris en of er voor u rekening wordt gehouden met de loonheffingskorting. Ook ziet u bijvoorbeeld welk loonheffingspercentage voor u geldt bij incidentele beloningen zoals vakantietoeslag of winstuitkering.