Toelichting looncomponenten

Op uw salarisspecificatie treft u diverse onderdelen aan in het bruto-netto traject. Hieronder treft u een korte toelichting aan op de meest voorkomende looncomponenten. Let op: niet alle componenten zullen voor u van toepassing zijn en ook zullen wellicht niet alle componenten op uw salarisspecificatie zijn toegelicht.

Algemene toelichting

Allereerst is het goed om aan te geven hoe u de verschillende kolommen op de salarisspecificatie moet interpreteren. Afhankelijk van de looncomponent ziet u bedragen terug in de volgende kolommen:

Aantal en basis
In sommige gevallen ziet u hier een waarde terug die inzicht kan geven in het berekende bedrag. Denk dan bijvoorbeeld aan een aantal uitbetaalde overuren of de grondslag voor de berekende loonheffing.
Bruto/Netto
Bedragen die in deze kolom staan, worden daadwerkelijk uitbetaald of ingehouden. De inhoud van deze kolom is voor u daarmee het meest interessant, aangezien u hier van boven naar beneden kunt aflezen wat er precies bij uw salaris opgeteld en/of van uw salaris afgetrokken wordt.
Cumulatief
In deze kolom ziet u per looncomponent het bedrag dat gedurende het kalenderjaar tot dan toe is berekend.
Normaal
De vaste salarisonderdelen, die dus in principe elke maand voorkomen, worden belast voor het zogenaamde ‘normale tarief’. In dit normale tarief wordt onder andere rekening gehouden met loonheffingskortingen als u daarvoor gekozen hebt.
Bijzonder
Incidenteel loon, zoals overwerk of vakantiegeld, worden belast voor het zogenaamde bijzonder tarief. Het loonheffingspercentage dat hierop wordt toegepast, vindt u links onderaan uw salarisspecificatie als “Percentage BT”. Deze relatief hoge loonheffing zorgt er voor dat u aan het eind van het jaar via de aangifte IB geen of slechts beperkt belasting moet bijbetalen over uw looninkomen.
SVW
Over uw looninkomen bouwt u rechten op voor de sociale werknemersverzekeringen. In deze kolom ziet u terug welke looncomponenten worden meegenomen in de berekening van dit zogenaamde SV-loon. Over dit loon draagt uw werkgever premies af aan de Belastingdienst.
Goed om te weten: Binnen de sociale werknemersverzekeringen geldt een maximum loon waarover u rechten opbouwt..

Bruto looncomponenten

De bruto looncomponenten vormen de grondslag voor de loonheffingen. Doorgaans betreft dit uitbetalingen, maar in enkele gevallen kan het uiteraard ook om een inhouding gaan.

Salaris (uit uren gewerkt)
Dit is het (parttime) bruto salaris zoals dat met u is afgesproken. Bent u ziek geweest, dan zal dit salaris lager, of soms zelfs negatief zijn. In dat geval ontvangt u echter ook een “Salaris (uit uren ziek)”. Samen vormen deze bedrag dan weer uw vaste (parttime) bruto salaris.
Onregelmatigheidstoeslag
Werkt u structureel onregelmatig, bijvoorbeeld in een drieploegendienst, dan ontvangt u daarvoor een vaste toeslag als percentage van uw (parttime) basissalaris. Het toegepaste percentage ziet u onder ‘Aantal’. Ook de onregelmatigheidstoeslag kan lager zijn als gevolg van ziekte. Ook hiervoor ontvangt u dan een aanvullende onregelmatigheidstoeslag over de ziekte
Compensatie brugdag 3-ploegen
Werkt u in een drieploegendienst, dan kan het zijn dat u een compensatie brugdag 3-ploegen ontvangt. In het verleden ontvingen medewerkers in de drieploegendienst per jaar één extra vrije dag die in overleg met de ondernemingsraad werd ingepland. Deze brugdag is inmiddels afgeschaft, maar medewerkers die op dat moment in drieploegendienst werkten, ontvangen hiervoor sindsdien ter compensatie een bruto toeslag. Overigens vervalt het recht op deze toeslag, zodra u niet meer werkzaam bent in drieploegendienst.
Persoonlijke toelage
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u een persoonlijke toelage ontvangt. De meest voorkomende is een toelage als gevolg van demotie. U bent dan overgeplaatst naar een lager ingeschaalde functie, maar ontvangt ter compensatie een persoonlijke toelage.
Verlof
Voor werknemers bestaan diverse vormen van verlof die al dan niet invloed hebben op de uitbetaling van het salaris. Indien sprake is van (deels) onbetaald verlof, dan wordt de waarde daarvan in mindering gebracht op uw salaris. U ziet dus duidelijk terug welk effect het onbetaalde verlof heeft. Voorbeelden zijn ouderschapsverlof en seniorenverlof.
Uitbetaling ATV uren ivm OP
In de OWASE-CAO bestaat de mogelijkheid om op jaarbasis drie Atv-dagen uit te laten betalen ter compensatie van de pensioenpremie OP (Ouderdomspensioen). Als u hiervoor heeft gekozen, worden elke maand 2 uurlonen aan u uitbetaald. Indien u parttime werkt, wordt dat naar rato berekend. Uiteraard worden de bijbehorende Atv-dagen in mindering gebracht op uw jaarsaldo.

Geen recht op ATV?
In sommige dienstroosters, zoals de vijfploegendienst, bestaat geen recht op ATV. U kunt dan dus ook geen Atv-dagen laten uitbetalen. In die situatie is het wel mogelijk om in plaats daarvan drie snipperdagen in te leveren. Dit ziet u dan ook als zodanig op de salarisspecificatie terug.

Vakantietoeslag
Over uw salaris en enkele vaste toeslagen bouwt u 8% vakantietoeslag op. Dit bedrag wordt in principe éénmaal per jaar uitgekeerd in de maand mei. Daarbij bestaat de vakantietoeslag uit twee onderdelen:
1) Vakantietoeslag over uw vaste salaris. Dit is in principe 8% over 12 maal het maandsalaris in de maand van uitbetaling. Daarbij geldt tevens een minimumbedrag.
2) Vakantietoeslag over loontoeslagen. Dit is 8% van de werkelijk uitbetaalde bedragen in het afgelopen vakantietoeslagjaar. Denk daarbij aan de onregelmatigheidstoeslag en/of persoonlijke toeslagen.

Heffingen

Op het totale brutoloon worden vervolgens pensioenpremies en loonheffing ingehouden.

Pr.aanvulling WW/WGA (spaww.nl)
Met ingang van 2016 is de werkloosheidswet versoberd. De maximale uitkeringsduur is in stappen verlaagd naar maximaal 24 maanden. En om in aanmerking te komen voor deze maximale duur, moet iemand al 38 jaar in dienst zijn. Via de stichting Periodieke Aanvulling WW en WGA zijn OWASE-medewerkers verzekerd voor een verlenging van de WW-duur. Na afloop van de reguliere WW-uitkering vanuit het UWV kunnen zij in aanmerking komen voor een vervolguitkering die het gat met de oude ww-regeling van voor 2016 opvult. Effectief blijft zo de oude regeling nog van kracht. Hiervoor geldt wel de regel dat een werknemer in de maand voordat hij WW-uitkering ontving ook premie afdroeg aan de stichting PAWW. Meer informatie over deze regeling is te vinden op de website van de stichting: www.spaww.nl.

Voor deze verplichte verzekering betalen OWASE-medewerkers een premie die berekend wordt als percentage van hun brutoloon. Dat brutoloon is gemaximeerd op het maximum dagloon zoals dat ook geldt voor de andere sociale werknemersverzekeringen zoals WW en WIA. 

OP premie werknemer
OWASE-medewerkers worden in principe opgenomen in pensioenfonds OWASE en bouwen daar pensioen op. Hiervoor betalen zowel de werknemer als de werkgever een premie en de werknemerspremie wordt ingehouden op het brutoloon. Het loon waarover loonheffing wordt geheven wordt daardoor lager, waardoor u fiscaal vriendelijk spaart voor uw pensioen. De premie wordt berekend als een percentage van de pensioengrondslag. Deze pensioengrondslag bestaat uit uw (gemaximeerde) jaarsalaris boven de geldende franchise. Voor meer informatie over de pensioenregeling kunt u kijken op de website van het pensioenfonds.
Premie WAO/IP
Indien u arbeidsongeschikt wordt en een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, dan kunt u in aanmerkingen komen voor een aanvullende uitkering vanuit het pensioenfonds. Voor deze verzekering betaalt u een premie die op het brutoloon ingehouden wordt.
Tijd. nabestaandenpensioen TNP
Tegenwoordig voorziet de overheid vrijwel niet meer in een nabestaandenpensioen wanneer een medewerker komt te overlijden. Pensioenfonds OWASE heeft dit risico verzekerd, waardoor uw partner in aanmerking komt voor een tijdelijk nabestaandenpensioen, mocht u onverhoopt komen te overlijden. Hiervoor betaalt u maandelijks een premie die op het brutoloon wordt ingehouden.
Loonheffing
Hier ziet u het bedrag dat u zelf betaalt aan de Belastingdienst. Het gaat dan om de loonbelasting en de premies voor de volksverzekeringen (WAO, ANW, WLZ). De loonheffing is een zogenaamde voorheffing op de inkomstenbelasting. Dat betekent dat in de inkomstenbelasting wordt vastgesteld wat u in totaal aan belasting moet betalen en dat de al afgedragen loonbelasting hierop in mindering wordt gebracht.

Netto looncomponenten

Na aftrek van loonheffing resteert een netto loon. Dit is in principe het loon dat u uiteindelijk op uw bankrekening ontvangt. Echter in veel gevallen worden daarop nog inhoudingen of uitbetalingen gedaan die geen invloed hebben op af te dragen premies.

Gedifferentieerde premie Whk
Eén van de sociale werknemersverzekeringen betreft de Werkhervattingskas. Hieruit wordt een deel van de ziektewet en de WGA-uitkeringen gefinancierd. Dit betreft een werkgeverspremie, maar de werkgever moet op basis van de CAO een deel van deze premie verhalen op het netto loon van de werknemer.
Reiskostenvergoeding
OWASE-medewerkers (zonder zakelijke auto) kunnen op basis van de woon-werk afstand in aanmerking komen voor een vaste vergoeding voor reiskosten. Deze vergoeding is onbelast; u betaalt hierover dus geen loonheffing.

Correctie bij ziekte
Bent u langer dan vijf dagen ziek en ontvangt u een reiskostenvergoeding, dan vindt een korting plaats op deze vergoeding. U ziet dit op uw salarisspecificatie terug als een netto inhouding. Het aantal ziektedagen van vorige maand wordt gekort op de reiskostenvergoeding van de huidige maand. Als het aantal ziektedagen hoger is dan het aantal dagen dat in de huidige maand wordt uitbetaald, kan dat dus leiden tot een (beperkte) negatieve reiskostenvergoeding.

Personeelsvereniging / Sociaal Fonds
Als OWASE-werknemer kunt u lid worden van de OWASE-personeelsvereniging en/of het Sociaal Fonds OWASE. Hiervoor betaalt u een premie die wordt ingehouden op uw netto loon. Overigens draagt ook de werkgever in die gevallen een premie af.

Bijzonderheden

Hierboven treft u een korte toelichting op de meest voorkomende looncomponenten aan. Daarnaast zijn er nog enkele veel voorkomende regelingen die invloed hebben op de salarisstrook.

Fiscale reiskostenvergoeding
Enkele OWASE-bedrijven bieden de mogelijkheid om optimaal gebruik te maken van de fiscale ruimte in de reiskostenregeling. Een werkgever mag een maximaal bedrag per zakelijke kilometer onbelast vergoeden aan een werknemer. De standaard reiskostenvergoeding is echter veelal lager dan dat maximum. Het verschil kan een werknemer zelf verrekenen: het betreffende bedrag wordt dan bruto ingehouden en netto uitbetaald, waardoor een belastingvoordeel ontstaat. Indien u hiervan gebruik maakt, ziet u zowel bruto (negatief) als netto (positief) een bedrag verschijnen op uw salarisspecificatie 
Verrekening vakbondscontributie
De meeste werkgevers bieden nog steeds de mogelijkheid om uw vakbondscontributie te verrekenen met uw salaris. In principe bestaat deze mogelijkheid uitsluitend in december. U geeft dan op wat uw totale contributiebedrag was. Dit bedrag wordt vervolgens ingehouden op uw bruto loon en weer uitbetaald als netto loon. Hierdoor ontstaat voor u een fiscaal voordeel.
ZVW-bijdrage aanvullende verzekering
Op basis van de OWASE-CAO kunt u aanmerking komen voor een extra maandelijkse bijdrage van de werkgever als tegemoetkoming in de kosten voor uw zorgverzekeringspremie. U moet dan wel een aanvullende verzekering hebben afgesloten. Dit gaat in principe om een belaste uitbetaling, maar kan soms ook netto worden uitgekeerd. Dit hangt af van afspraken die uw werkgever heeft gemaakt met de Belastingdienst en de ondernemingsraad.
.